Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie bolesławieckim w 2024 r.:

Z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu: 75 612 17 19, czynnym codziennie w następujących godz.:

- poniedziałek: 7.30 – 17.00,

- wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30,

- piątek – 7.30 – 14.00.

Osoby uprawnione mogą się także umówić drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: lub lub poprzez stronę internetową: https://zapisy-np.ms.gov.pl 

Osobom mającym trudności w komunikowaniu się związane z dysfunkcją narządu słuchu będzie zapewniona pomoc tłumacza języka migowego w formie wideokonferencji podczas korzystania z nieodpłatnej pomocy/ poradnictwa i mediacji.

I. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone przez Powiat:

1. Punkt w Bolesławcu – siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, pokój nr 4 (parter), punkt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

a) poniedziałek: 19.00 - 13.00,

b) wtorek: 9.00 – 13.00,

c) środa: 9.00 – 13.00,

d) czwartek: 11.00 – 15.00,

e) piątek: 8.00 – 12.00.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie adwokaci:

1) poniedziałki – adwokat Daria Mularska,

2) wtorki – adwokat Klaudia Woźniak - Wiktor,

3) środy – adwokat Justyna Olechnowicz,

4) czwartki – adwokat Klaudia Woźniak – Wiktor,

5) piątki – adwokat Agnieszka Śmigalska (mediator).

 

2. Punkt w Gromadce –  siedziba Gminnego Ośrodka Zdrowia, ul. Szkolna 18, punkt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałek: 13.00 – 17.00,
 • wtorek: 7.30 – 11.30,
 • środa: 13.00 – 17.00,
 • czwartek: 13.00 – 17.00,
 • piątek: 7.30 – 11.30.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni:

1) poniedziałki – radca prawny Sylwia Mikołajczyk ,

2) wtorki – radca prawny Szymon Biniaszczyk,

3) środy – radca prawny Jarosław Burzmiński,

4) czwartki – radca prawny Sylwia Mikołajczyk,

5) piątki – radca prawny Szymon Biniaszczyk.

 

II. Punkty prowadzone przez Fundację Honeste Vivere w Warszawie, organizację pozarządową, która  została wyłoniona w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadania publicznego – prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Osiecznicy – siedziba Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, punkt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Pomoc jest udzielana w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałek: 12.00 - 16.00,

 • wtorek: 15.00 – 19.00,

 • środa: 15.00 – 19.00,

 • czwartek: 15.00 – 19.00,

 • piątek: 8.00 – 12.00.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają:

 • poniedziałki  - radca prawny Marcin Wilk,

 • wtorki, środy, czwartki - adwokat Roksana Turchan,

 • piątki - radca prawny Marcin Wilk.

2. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Warcie Bolesławieckiej – siedziba Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej 40c, punkt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poradnictwo jest udzielane w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałek: 8.00 – 12.00,
 • wtorek: 8.00 – 12.00,
 • środa : 9.00 – 13.00,
 • czwartek: 9.00 – 13.00,
 • piątek: 9.00 – 13.00.

Porad udziela doradca obywatelski współpracujący z Fundacją Honeste Vivere w Warszawie - Henryk Kwas.

 

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Z bezpłatnych usług prawników może skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Usługi prawnicze są zatem dostępne zarówno dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, bezdomnych, samotnych matek, osób doświadczających przemocy, borykających się z zadłużeniami itp.

 

Z tej formy pomocy mogą także skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ciągu ostatniego roku.

 

Podczas wizyty w punkcie osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osobo prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą dodatkowo składają oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników w ciągu ostatniego roku.

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

– prawo rodzinne,

– prawo pracy,

– ubezpieczenia społeczne,

– sprawy administracyjne,

– prawo podatkowe,

– sprawy cywilne,

– sprawy karne,

– prawo podatkowe,

– przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

– poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

– sporządzenie projektu pisma z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmują także nieodpłatną mediację.

 

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediację prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również
w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

1) rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o mediację, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

W 2024 r. nieodpłatna mediacja jest prowadzona we wszystkich punktach w powiecie bolesławieckim w zakresie:

1) poinformowania osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

2) przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowania projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego

w sprawie karnej;

4) udzielenia pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Specjalistyczny dyżur mediacyjny, podczas którego może być przeprowadzone spotkanie mediacyjne, pełni mec. Agnieszka Śmigalska w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Bolesławcu (siedziba Starostwa Powiatowego w Bolesławcu). Zapisy pod nr telefonu:  75 612 17 19.

 

Zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat bolesławiecki w porozumieniu z gminami: Gromadką, Osiecznicą i Wartą Bolesławiecką.


 


Poniżej zamieszczamy opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości informator na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego :

DOCINFORMATOR NPP.doc (70,00KB)
 


Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT BOLESŁAWIECKI, w ramach którego, oprócz nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnych mediacji, prowadzona jest także EDUKACJA PRAWNA, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
Zapraszamy Państwa do zapoznania z przygotowanymi materiałami:
 1. E-PORADNIKI PRAWNE z zakresu:
  - Prawa cywilnego (dla seniorów),
  - Prawa rodzinnego (dla osób wchodzących w dorosłość),
  - Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (dla osób w wieku produkcyjnym i przedsiębiorców),
  - Prawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej (dla bezrobotnych).
 2. E-BIULETYN z zakresu prawa pracy nt. „Uprawnień uczniów i studentów wynikających z zatrudnienia".
 3. EDUKACYJNO-PROMOCYJNY SPOT WIDEO PROMUJĄCY DOSTĘP DO NIEODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ (dodatkowo w wersjach dostosowany do osób ze szczególnymi potrzebami – z napisami, audiodeskrypcją oraz z tłumaczem migowym).

Powyższe materiały oraz wiele innych przydatnych informacji udostępniono pod adresem: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-boleslawiecki-2022/


Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie bolesławieckim w 2024 r. - link do pliku : https://bip.powiatboleslawiecki.pl/bip/318_spboleslawiec/fckeditor/file/OSZ/Nieodp%C5%82atna%20Pomoc%20Prawna/Lista%20jednostek%20nieodp%C5%82atnego%20poradnictwa%20w%20powiecie%20boles%C5%82awieckim%20w%202024%20roku%20%E2%80%94%20pdf.pdf

Informacja dotycząca funkcjonowania ww. punktów w 2024 roku - link: https://bip.powiatboleslawiecki.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D9309