Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników-złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (załącznik nr 2).

 2. Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię umowy o pracę z młodocianym zawartej w celu przygotowania zawodowego wraz z ewentualnymi aneksami,

 • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

 • kopię dyplomu, certyfikatu, świadectwa albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie egzaminu przez młodocianego pracownika,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę zatrudnioną u pracodawcy,

 • kopie dokumentów poświadczających uprawnienia pedagogiczne prowadzącego szkolenie,

 • w przypadku, gdy kształcenie prowadzi osoba zatrudniona u pracodawcy niezbędne jest przedłożenie kopii dokumentu potwierdzającego jej zatrudnienie u pracodawcy
  i zaświadczenie o zatrudnieniu w okresie szkolenia młodocianego pracownika,

 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 3),

 • oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku podatkowym, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych (załącznik nr 4), albo kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w ww. okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis (załącznik nr 5),

 • oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (załącznik nr 6).

Miejsce złożenia dokumentów:

Wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z załącznikami można:

 • złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Osiecznicy lub bezpośrednio u pracownika merytorycznego w p. 107,

 • przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica.

 • przesłać drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) Urzędu Gminy Osiecznica (niezbędne do tego jest posiadanie profilu zaufanego). Adres skrytki ePUAP: Urząd Gminy w Osiecznicy  /osiecznica/SkrytkaESP (jeżeli masz konto na ePUAP).

Godziny otwarcia Urzędu:

Poniedziałek – piątek w godz.:  07:30-15.30

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

 3.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Wójta Gminy Osiecznica, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:

1) po zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Osiecznica, pracodawca zobowiązany jest powiadomić Wójta Gminy Osiecznica (załącznik nr 1), a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem-również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika (obowiązek wynikający z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania).

2) pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Załączniki: