Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Punktów Konsultacyjnych na terenie gminy Osiecznica

Głównym zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Osiecznicy jest pomoc w rozwiązywaniu problemów osób uzależnionych.

Komisja zwołuje posiedzenie raz lub dwa razy w miesiącu w zależności od potrzeb i  ilości złożonych wniosków, zazwyczaj w czwartek każdego miesiąca po godzinie 15:30.

Jakie są zadania GKRPA?

Do zadań gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach działań wynikających z instytucji zobowiązania do leczenia należy:

1) przyjęcie zgłoszenia o przypadku nadużywania alkoholu (wystąpienie przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),

2) wezwanie na rozmowę osoby, której dotyczy zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 cytowanej ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu.

3) jeżeli osoba wezwana nie zgodzi się dobrowolnie poddać leczeniu, a wstępne czynności przeprowadzone w sprawie uzasadniają kontynuowanie postępowania wówczas następuje:

a) skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych (psycholog i psychiatra), w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

b) przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych sądowych,

c) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy.

Kto może złożyć wniosek o leczenie odwykowe?

Wniosek może złożyć dowolna osoba (sąsiad, daleki krewny, członek rodziny, itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja, Prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek publiczny.

 Gdzie można złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć  w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby, której wniosek dotyczy (Urząd Gminy w Osiecznicy).

Zobowiązanie nie ma charakteru przymusu w sensie prawnym:

Funkcja społeczna tej instytucji polega na instytucjonalnym motywowaniu do podjęcia terapii odwykowej. Przymus polegający na doprowadzeniu przez policję można zastosować zgodnie z zapisami ustawy na etapie doprowadzenia osoby uzależnionej od alkoholu na badanie przez biegłych (o ile odbywa się na zlecenie sądu), na rozprawę w sądzie.

Podstawowym celem terapii uzależnienia od alkoholu jest uzyskanie poprawy zdrowia pacjenta (niezależnie od tego, czy pacjent został zobowiązany do leczenia przez sąd, czy też zgłosił się dobrowolnie).

Postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

  • rozkład życia rodzinnego,
  • demoralizację małoletnich,
  • uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
  • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,

kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

O zastosowaniu ww.  procedury wobec osoby uzależnionej stanowi sąd rejonowy, właściwy miejscu zamieszkania lub przebywania tej osoby.

(przepis art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.)

Osoba uzależniona od alkoholu lub poszukująca pomocy może zgłosić się do:

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 43, 59-724 Osiecznica (pokój nr 107)

Skład Komisji:

1. Przewodnicząca Komisji – Kamila Kowalik,

2. Zastępca Przewodniczącej Komisji - Małgorzata Radlińska,

3. Członek Komisji – Maria Olszowa. 

Kontakt telefoniczny:

Przewodnicząca Komisji: (075) 731 21 07 wew. 23,

(od poniedziałku do piątku w godz. pracy urzędu: 7.30 – 15.30)


PUNKTY KONSULTACYJNE:

Psycholog: 531 618 974

Psycholog Michał Pałka przyjmuje:

1) w poniedziałki w godzinach od 16:00 do 18:00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy, przy ul. Lubańskiej 35, 59-724 Osiecznica,

2) w czwartki w godzinach od 16:00 do 18:00 w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie przy ul. Szkolnej 10, 59-726 Świętoszów.

Punkty konsultacji psychologicznych są nieczynne w okresie wakacyjnym tj. od 01.07. do 31.08.


Starszy instruktor terapii uzależnień Małgorzata Radlińska przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 14:00 do 17:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 29b, 59-724 Osiecznica - konsultacje odbywają się bez potrzeby wcześniejszego umówienia się.

UWAGA! W dniu planowanej wizyty w punkcie konsultacyjnym u pani Małgorzaty Radlińskiej zachęcamy Państwa do wcześniejszego kontaktu telefonicznego w celu potwierdzenia obecności instruktora. (zwłaszcza w sezonie urlopowym) pod numerem telefonu: 75 731 21 08 lub 75 731 21 07 wew. 23 w godzinach 7.30-15.30


Załącznik:

- Wniosek o leczenie odwykowe: DOCXWniosek.docx (14,79KB)

- Klauzula RODO: PDFKlauzula RODO.pdf (213,09KB)