Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze

DOCXNabór - Główny Księgowy GOPS - 2.docx (48,74KB)

OGŁOSZENIE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze

– Główny Księgowy  

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy, ul. Lubańska 43.

II. NAZWA STANOWISKA PRACY: Główny Księgowy

III. WYMAGANIA:

 1. Niezbędne:

1) zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.z 2019 r. Nr 1282) pracownikiem samorządowym zatrudnionym na stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia niżej wymienione wymagania:

 • jest obywatelem polskim,
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią,

2) wykształcenie – spełnia jeden z poniższych warunków:

 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej trzyletnią praktykę w księgowości,

 • ukończyła średnią policealną lub pomaturalną szkołę o kierunku rachunkowości i posiada co najmniej sześcioletnią praktykę w księgowości,

 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydany na podstawie odrębnych przepisów.

3) biegła obsługa komputera, umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska Windows (pakiet Ms Office), umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym programach kadry-płace, finansowo-księgowym, płatniku-ZUS i bankowym.

4) znajomość przepisów prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na stanowisku:

 • ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 2. prawo jazdy kat. B,
 3. umiejętność stosowania odpowiednich przepisów,
 4. umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 7. odporność na stres,
 8. wysoka kultura osobista,
 9. obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonaną pracę, rzetelność i staranność,
 10. samodzielność w działaniu, umiejętność organizacji pracy, dyspozycyjność, komunikatywność.

3. Kryteria oceny:

 1. przygotowanie merytoryczne,
 2. umiejętność autoprezentacji.

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1) prowadzenie rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2) sporządzanie sprawozdań finansowych i statystycznych,
3) prowadzenia rozliczeń z ZUS i US,
4) przygotowanie i składanie deklaracji, zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki,
6) opracowanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola ich wykonania,
7) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku bankowego,
8) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
9) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków,
10) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,
11) nadzorowanie prawidłowego stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
12) sporządzanie naliczeń odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, planu i sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrolowanie zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
13) rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji, konkursów,
14) rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
15) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
16) odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgową jednostki,
17) prowadzenie kontroli finansowej i realizacja innych zadań wynikających z aktów prawnych regulujących zakres odpowiedzialności Głównego księgowego,
18) wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które na mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika GOPS należą do kompetencji Głównego księgowego,
19) współpraca ze Skarbnikiem Gminy.

V. PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA

Pracownik podlegać będzie bezpośrednio Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy.  

VI. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat – 40 godzin tygodniowo.
 2. Umowa terminowa – na czas określony do 6 miesięcy, pozytywna ocena pracy jest warunkiem dalszego zatrudnienia.
 3. Przewidywany termin zatrudnienia –październik 2022 r.
 4. Praca biurowa, wewnątrz pomieszczenia, w budynku Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, w godzinach od 7.30 do 15.30. W budynku jest winda.
 5. Praca przy monitorze ekranowym co najmniej 4 godziny dziennie.

VII. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecznicy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

VIII. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz C.V. (druk załączony do ogłoszenia).
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie.
 4. Kserokopie dokumentów poświadczające staż pracy.
 5. Kserokopie innych wymaganych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. ( druk załączony do ogłoszenia)
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( druk załączony do ogłoszenia).

IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert upływa dnia 03 października 2022 r. (decyduje data wpływu do GOPS).

X. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego GOPS” należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Osiecznicy - pokój nr 204 lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica lub pocztą elektroniczną na adres: 

  (w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego).

Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Kierownik GOPS w Osiecznicy – Mirosława Fercho tel. GOPS 723 866 881 lub 696 644 312.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający powyższe wymagania zostaną zaproszeni do II etapu naboru i powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: .

bip.osiecznica.pl

 

Kierownik GOPS w Osiecznicy

Mirosława Fercho