Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia Rady Gminy

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 t.j.) zwołuję sesję Rady Gminy Osiecznica, która odbędzie się w dniu 30.11.2023 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sala konferencyjna.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Osiecznica.

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Osiecznica.

4. Podjęcie uchwał:

1) Uchwała Nr LXVIII/377/2023 projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”,

2) Uchwała Nr LXVIII/378/2023 projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w gminie Osiecznica,

3) Uchwała Nr LXVIII/379/2023 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Osiecznica, świadczonego przez Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ,

4) Uchwała Nr LXVIII/380/2023 projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Osiecznica w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Tomisławiu z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji pn. "Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich kamiennej dzwonnicy przy kościele w Tomisławiu,

5) Uchwała Nr LXVIII/381/2023 projekt uchwały zmieniający uchwałę nr LVIII/322/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego,

6) Uchwała Nr LXVIII/382/2023 projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta,

7) Uchwała Nr LXVIII/383/2023 projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok,

8) Uchwała Nr LXVIII/384/2023 projekt uchwały w sprawie zmiany wpf gminy,

5. Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady Gminy

Jadwiga Rybicka