Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona Środowiska - ogłoszenia

 • Obrazek do zamieszczonej informacji - informacje z herbem gminy Osiecznica

  Planowane zabiegi ratownicze drzewostanów wysokich

  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu informuje o planowanych zabiegach ochronnych ograniczających populację chrabąszcza majowego oraz kasztanowca.

 • Obrazek do zamieszczonej informacji - informacje z herbem gminy Osiecznica
 • Ochrona środowiska - ikonka

  Informacja

  dotycząca Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na podstawie strategicznych map hałasu za 2022 rok.

 • Ochrona środowiska - ikonka

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

  Marszałek Województwa Dolnośląskiego przekazuje informację o przystąpieniu do opracowania projektu uchwały ws. zmiany uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023 r.

 • Ochrona środowiska - ikonka

  OBWIESZCZENIE o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

  Burmistrz Małomic działając na podstawie art. 10, art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. z 2023 r. poz. 775) w związku z art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi powiatowej nr 1063F – Etap II".

 • Ochrona środowiska - ikonka

  OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim

  o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 27.07.2023r. (data wpływu 31.07.2023r.) przedłożony rzez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu , ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

  1. Przebudowę mostu drogowego nad rzeką Kwisa, w m. Kliczków (dz. 230/1, 33 obręb Osiecznica, dz. nr 70/2 obręb Kliczków) w ciągu DW nr 350 w km 61+361.

  2. Wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej W1 i W2 (dz. nr 230/1, 33 obręb Osiecznica) oraz W3 i W4 (dz. nr 70/2 obręb Kliczków).

  3. Lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, tj. słupów oświetleniowych S1 (dz. nr 230/1, 33 obręb Osiecznica) i S2 (dz. nr 70/2 obręb Kliczków).

 • Ochrona środowiska - ikonka

  OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim

  o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 16.06.2023r. (data wpływu 19.06.2023r.) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy z/s ul. Lubańska 29B, 59-724 Osiecznica w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do rzeki Kwisa w km 37+255 jej biegu pochodzących z oczyszczalni ścieków w Osiecznicy oraz wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego określonego w decyzji Starosty Bolesławieckiego nr 16/2017 z dnia 20.02.2017r. znak: ROŚ.6341.39.2016.

 • Ochrona środowiska - ikonka

  OBWIESZCZENIE o przesłaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia do organów opiniujących z dnia 18.07.2023 r.

  Burmistrz Małomic zawiadamia, że w dniu 18.07.2023 r. do tut. Urzędu wpłyneło uzupełnienie Karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia polegającego na: " Przebudowie drogi powiatowej nr 1063F - etap II"

 • Ochrona środowiska - ikonka

  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania administracyjnego

  Burmistrz Małomic działając na podstawie art. 61 § 4 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. z 2023 r. poz. 775) w związku z art 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia, że wniosek z dnia 16.06.2023 r. doręczonego organowi w dniu 20.06.2023 r.

 • Ochrona środowiska - ikonka

  Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

  Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiadamia o przyjęciu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwały nr LVII/1201/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2023r. w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dn. 20.07.2023r. poz.4378)