Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka odpadami

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024: 30,00 zł miesięcznie od mieszkańca

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: 60,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Terminy płatności:

I kwartał - do 31 marca

II kwartał - do 30 czerwca

III kwartał - do 30 września

IV kwartał - do 31 grudnia

Opłatę można opłacić przelewem na indywidualny rachunek bankowy, bądź na rachunek bankowy Gminy Osiecznica prowadzony w banku PKO BP nr 97 1020 2137 0000 9002 0108 8152

Ponadto opłatę można opłacić kartą płatniczą w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, bądź bezpłatnie w dowolnym oddziale banku PKO BP.

UWAGA! Urząd Gminy w Osiecznicy nie prowadzi kasy. 

UWAGA!! Brak wpłaty w ustawowym terminie może skutkować naliczeniem dodatkowych kosztów, tj. kosztów upomnienia w kwocie 16,00 zł oraz naliczeniem odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. W przypadku niewpłacenia opłaty w wyznaczonym terminie zostają naliczone odsetki za zwłokę oraz po 7 dniach licząc od dnia doręczenia upomnienia zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.


Zgodnie z art. 6i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024.399) powstanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, powstaje:

  • w przypadku nieruchomości zamieszkałej, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec (opłata nie jest, więc uzależniona od tego czy w danym miesiącu odpady zostały odebrane czy nie);    
  • w przypadku nieruchomości niezamieszkałej, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Zgodnie z art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022r., poz. 1297 z późn. zm.) właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklaracje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.


UWAGA! Urząd Gminy w Osiecznicy przypomina, że określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje przez samowymiar w deklaracji złożonej przez właściciela nieruchomości. Wobec powyższego, w/w opłatę należy uiszczać bez dodatkowego wezwania (urząd gminy nie wystawia faktur, decyzji, nakazów ani innych dokumentów określających wysokość opłaty). Zawiadomienia o wysokości opłaty wysyłane są jedynie po zmianie wysokości stawki.