Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WÓJT GMINY OSIECZNICA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ( licytacja)

  WÓJT GMINY

OSIECZNICA

  Osiecznica, dnia 05.10.2022 r.

OGŁOSZENIE           

          

        Na podstawie art. 38 ust.1, art. 67 ust. 1 i 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i § 3 ust.1, § 6 ust. 1, §  13  rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 22 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

 

WÓJT   GMINY  OSIECZNICA

OGŁASZA  I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ( licytacja)

 

na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ławszowa, działka nr 103/9

 

Działka nr 103/9 o powierzchni:        0,0611 ha,

Nr księgi wieczystej:                            JG1B/00014769/9

Cena wywoławcza wynosi:                  24. 500,00   zł netto,        

Wysokość wadium wynosi:                 2.000,00 zł,

Termin przetargu:                                24 listopada 2022 r.,

Termin wpłacenia wadium:                18 listopada 2022 r.

 

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 103/9 wolna od wszelkich obciążeń cywilno-prawnych. Do wylicytowanej ceny będzie doliczany podatek VAT w wysokości  należnej w dniu przetargu.  Nieruchomość w granicach działki 103/9 położona jest przy drodze asfaltowej. Sieć wodna, kanalizacyjna, energetyczna, znajdują się w granicach działki. Kształt działki nieregularny zbliżony do litery „L”, Teren nieruchomości jest, porośnięty krzakami, drzewami, nierówny, częściowo zaśmiecony, pokryty gruzem, niezagospodarowany. Usunięcie krzaków, drzew i śmieci leży po stronie nabywcy nieruchomości. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny mieszkaniowe i z zabudową zagrodową.

 

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbolem MN5.11.  Dodatkowe informacje: granice zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 315 Zbiornik Chocianów - Gozdnica", obszar mający znaczenie dla wspólnoty NATURA 2000 PLH 020050 DOLINA DOLNEJ KWISY, granica strefy "OW" ochrony zabytków archeologicznych, granica strefy "K" ochrony krajobrazu kulturowego tożsamej z obszarem historycznego układu ruralistycznego - ujętym w gminnej ewidencji zabytków (GEZ) wraz
z zabudową, obszar zagrożenia powodziowego, nieprzekraczalna linia zabudowy.

Przed przystąpieniem do przetargu można zasięgnąć informacji dotyczących:

- możliwości zasilania w energię elektryczną, sposobu naliczania opłaty przyłączeniowej dla w/w nieruchomości – Punkt Obsługi Klienta Tauron ul. Łokietka 8a, Bolesławiec,

- przyłącza wodnego i kanalizacyjnego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej  w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 29b, tel. 75 731 21 35,

- szczegółowych zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Osiecznicy- w pokoju nr 105 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

Nieruchomość oznaczona numerem 103/9, wg. danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu,  sklasyfikowana jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy. Ewentualne wznowienie granic działki może nastąpić staraniem i na koszt nabywcy działki.

 

Przetarg odbędzie się dnia  24 listopada 2022 r. o godz. 12.00  w Urzędzie Gminy
w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 43 w pok. nr 001. Wadium do przetargu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Osiecznicy Nr  47 1020 2137 0000 9202 0108 8178  PKO BP O/Bolesławiec w terminie  do dnia 18 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu środków na rachunek sprzedawcy).
W dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć nr działki będącej przedmiotem przetargu. W przetargu można brać udział  tylko na nieruchomość, na którą zostało wpłacone wadium.

Wadium wpłacone przez Nabywcę, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
W przypadku uchylenia się przez Nabywcę od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedającego.

W przypadku niewygrania przetargu wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Przetarg   jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował cenę wyższą od ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.     

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne:

- w przypadku osób fizycznych – należy okazać dokument potwierdzający tożsamość,

- w przypadku spółki cywilnej- umowę spółki cywilnej oraz dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących spółkę,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

a podlegających rejestracji, należy okazać aktualny wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej.

Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz dowód potwierdzający swoja tożsamość.

 Z cudzoziemcem  na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane  z przeniesieniem prawa własności.

         Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osiecznicy w pok. nr 106 tel.(075) 731 21 07 wew. 22.

Zastrzega się unieważnienie przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości  na  okres 30 dni w: Urzędzie Gminy w Osiecznicy  na tablicy ogłoszeń i  na stronie internetowej urzędu (BIP), Sołectwie Ławszow

   

Wójt Gminy Osiecznica

Waldemar Nalazek