Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu opinii Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

WÓJT GMINY
OSIECZNICA

ul.Lubańska 43
59-724 Osiecznica

  Osiecznica, dnia 17.10.2022 r.

 

RIP - OS.6220.6.2022.12

   

w/g rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z wnioskiem z dnia 27 czerwca 2022r. (data wpływu: 7.07.2022r., uzupełnionym dnia 11.08.2022r.) Arkadiusza Szkudlarek, działającego w imieniu firmy Inex Green Sp. z o.o., z siedzibą ul. Pasterska 2B, 50-226 Wrocław, w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie Małej Elektrowni Wodnej Tomisław wraz z przywróceniem ciągłości morfologicznej rzeki Kwisy w km 43+757”, zlokalizowanego w województwie dolnośląskim, powiat bolesławiecki, gmina Osiecznica, obręb Tomisław, działki ewidencyjne nr 39, 40/1.

 

Wójt Gminy Osiecznica

zawiadamia strony postępowania o:

 

wydaniu postanowienia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim znak: WR.ZZŚ.3.435.168.2022.MD z dnia 11 października 2022r. (data wpływu do Urzędu Gminy w Osiecznicy: 14.10.2022r.) stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz określającego zakres raportu, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu ochrony środowiska gruntowo – wodnego w aspekcie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz realizację celów środowiskowych.

 

 

Zawiadomienie zostało udostępnione

w Biuletynie Informacji Publicznej

 

        

WÓJT GMINY
/-/ mgr Waldemar Nalazek

Otrzymują:

  1. Arkadiusz Szkudlarek, pełnomocnik Inex Green Sp. z o.o., ul. Pasterska 2B, 50-226 Wrocław,
  2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.,
  3. a/a

 

Sprawę prowadzi: Justyna Orzechowska, tel. 75/ 7312107 wew.26, e-mail: