Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WÓJT GMINY OSIECZNICA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ( licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ławszowa

WÓJT GMINY
OSIECZNICA

ul.Lubańska 43
59-724 Osiecznica

  Osiecznica, dnia 31.10.2022 r.

OGŁOSZENIE           

          

        Na podstawie art. 38 ust.1, art. 67 ust. 1 i 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i § 3 ust.1, § 6 ust. 1, §  13  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 22 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

 

WÓJT   GMINY  OSIECZNICA

OGŁASZA  I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ( licytacja)

 

na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ławszowa 

 

Działka nr 783 o powierzchni: 0,1861 ha,

Nr księgi wieczystej: JG1B/00014769/9

Cena wywoławcza wynosi:   72 800 zł netto,        

Wysokość wadium wynosi:    6 000 zł.  

Termin przetargu: 15 grudnia 2022 r. godzina 13.00

Termin wniesienia wadium:  do 9 grudnia 2022 r.

 

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 783 wolna od wszelkich obciążeń cywilno-prawnych. Do wylicytowanej ceny będzie doliczany podatek VAT w wysokości  należnej w dniu przetargu.  Nieruchomość położona jest przy drodze gruntowej w odległości około  150 m od utwardzonej drodze. Sieć wodna, kanalizacyjna w odległości około 200 m, około 200 m znajduje się sieć energetyczna. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Teren nieruchomości jest, porośnięty krzakami, drzewami, nierówny, częściowo zaśmiecony, pokryty gruzem, niezagospodarowany. Usunięcie krzaków, drzew i śmieci leży po stronie nabywcy nieruchomości. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny niezagospodarowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną oraz tereny zalesione. W niewielkiej odległości znajduje się zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady nr XXXII/165/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 kwietnia 2021 r. (Dz.U. Woj. Dolnośląskiego poz 2387 z dnia 17 maja 2021 r.)działka położona jest w  terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonym na rysunku planu MN1.2 Dodatkowe informacje: granice zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 315 "Zbiornik Chocianów - Gozdnica", granica strefy "K" ochrony krajobrazu kulturowego tożsamej z obszarem historycznego układu ruralistycznego – ujętym w gminnej ewidencji zabytków (GEZ) wraz
 z zabudową, granica strefy "OW" ochrony zabytków, nieprzekraczalna linia zabudowy

Według danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, nieruchomość  sklasyfikowana jest jako tereny rekreacyjno - wypoczynkowe i nieużytki. Nieruchomość zostaje przyjęta w stanie istniejącym. Ewentualne wznowienie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy.

 

Przed przystąpieniem do przetargu można zasięgnąć informacji dotyczących:

- możliwości zasilania w energię elektryczną, sposobu naliczania opłaty przyłączeniowej dla w/w nieruchomości – Punkt Obsługi Klienta Tauron ul. Łokietka 8a, Bolesławiec,

- przyłącza wodnego i kanalizacyjnego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej, 29b, tel. 75 731 21 35,

- szczegółowych zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Osiecznicy- w pokoju nr 105 lub na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

 

Przetarg odbędzie się dnia  15 grudnia o 2022 r. o godz. 13.00  w Urzędzie Gminy
w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 43 w pok. nr 001. Wadium do przetargu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Osiecznicy Nr  47 1020 2137 0000 9202 0108 8178  PKO BP O/Bolesławiec w terminie  do dnia 9 grudnia 2022 r. (liczy się data wpływu środków na rachunek sprzedawcy).
W dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć nr działki będącej przedmiotem przetargu. W przetargu można brać udział  tylko na nieruchomość, na którą zostało wpłacone wadium.

Wadium wpłacone przez Nabywcę, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
W przypadku uchylenia się przez Nabywcę od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedającego.

W przypadku niewygrania przetargu wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Przetarg   jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował cenę wyższą od ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.     

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne:

- w przypadku osób fizycznych – należy okazać dokument potwierdzający tożsamość,

- w przypadku spółki cywilnej- umowę spółki cywilnej oraz dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących spółkę,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

a podlegających rejestracji, należy okazać aktualny wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej.

Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz dowód potwierdzający swoja tożsamość.

 Z cudzoziemcem  na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane  z przeniesieniem prawa własności.

           Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osiecznicy w pok. nr 106 tel. (075) 73 12 107 wew. 22.

Zastrzega się unieważnienie przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości  na  okres 30 dni w:

Urzędzie Gminy w Osiecznicy  na tablicy ogłoszeń i  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej , Sołectwie Ławszowa.

Wyciąg z ogłoszenia ukaże się w Gazecie Wojewódzkiej w dniu 08 listopada 2022 r.

 

        

WÓJT GMINY
/-/ mgr Waldemar Nalazek