Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja dowożenia uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i przedszkoli

Gmina Osiecznica zapewnia zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do i ze szkół, placówek oświatowych, placówek oświatowo-wychowawczych, przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Osiecznica, jeżeli dowóz wykonują rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

Podstawa prawna:
 art. 39a w zw. z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 
Sprawę prowadzi:
Urząd Gminy w Osiecznicy, Referat Organizacyjny Spraw Społecznych i Obywatelskich, ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica
numer telefonu: 75 731 21 07, e-mail: info@osiecznica.pl
 
Informacje ogólne:
1. Rodzic/opiekun prawny dziecka składa do Sekretariatu Urzędu Gminy w Osiecznicy wniosek o przyznanie zwrotu kosztów przewozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły/przedszkola dołączając kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną (wniosek do pobrania poniżej).
2. W przypadku przyznania zwrotu kosztów przewozu wyznaczony do realizacji zadania pracownik Urzędu Gminy w Osiecznicy podejmuje kontakt z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka w celu uzgodnienia terminu podpisania umowy.
3. Po podpisaniu umowy rodzic/opiekun prawny ucznia, któremu przyznano zwrot kosztów dowozu, składa w urzędzie rachunki za przejazdy ucznia niepełnosprawnego.
4. Rachunek należy złożyć do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz ucznia, za wyjątkiem grudnia, za który rachunek należy złożyć do dnia  27 grudnia.
5. Dane dotyczące liczby dni, w których dziecko uczęszczało na zajęcia, potwierdza dyrektor szkoły/placówki oświatowej lub osoba upoważniona przez dyrektora. Nie przysługuje refundacja kosztów przejazdu za dni nieobecności ucznia w szkole/placówce oświatowej, gdzie rodzic/opiekun prawny nie wykonuje przewozu do szkoły/placówki oświatowej.
6. Środki finansowe z tytułu zwrotu kosztów przejazdu ucznia, zostają przekazane na rachunek bankowy rodzica/opiekuna nie później niż 14 dni od dnia złożenia rachunku.