Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE – OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OSIECZNICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Osiecznica,   03.02.2023

RIP-PP. 6720.8.2022 

OBWIESZCZENIE – OGŁOSZENIE 

WÓJTA GMINY OSIECZNICA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIX/280/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica (dotyczy działek nr  867, 947 w obrębie geodezyjnym Osiecznica) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 luty 2023 r. do 6 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica, w pokoju nr 105 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.bip.osiecznica.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Osiecznicy, o godz. 10:00.

Nie wyklucza się przeprowadzenia dyskusji publicznej w w/w terminie za pośrednictwem środków audiowizualnych, w przypadku braku możliwości jej przeprowadzenia w Urzędzie Gminy w Osiecznicy. Szczegółowe informacje dotyczące formy przeprowadzenia i zasad udziału w dyskusji publicznej zostaną wówczas ogłoszone na stronie internetowej www.bip.osiecznica.pl.

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Osiecznica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2023 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r poz. 1029 z późn. zm.) w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, projekt w/w zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko poddawany jest strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do prognozy jest Wójt Gminy Osiecznica.

 

 

 

WÓJT GMINY

mgr Waldemar Nalazek

 

 

 

 

 

Dokument podlega:

1.            Umieszczeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Osiecznicy,

2.            Umieszczeniu na słupie ogłoszeniowym w Osiecznicy,

3.            Ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej,

4.            Ogłoszeniu w prasie miejscowej

5.            BR a/a

 

 

Sprawę prowadzi:

Anna Warężak, Referat Inwestycji i Gospodarowania Zasobami Komunalnymi

PDFOGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU RIP-PP.6720.8.2022.pdf (442,16KB)
 


PDFPOS_zm studmpzp_os.pdf (1,65MB)
TIFst-os-fragment_92.tif (391,41KB)
TIFst-os-fragment_92_leg.tif (1,02MB)
PDFZałącznik Nr 1 – tekst ujednolicony zmiany Studium.pdf (1,72MB)
JPEGZałącznik Nr 3 – rysunek- Kierunki.jpeg (125,65KB)