Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE – OGŁOSZENIE Wójta Gminy Osiecznica o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 1 w granicach ewidencyjnych obrębów: Osiecznica i Kliczków - edycja 2022

 

                                                 Osiecznica, 08.02.2023r.

RIP-PP. 6721.3.2022                                           

                                                                                             

 

    

OBWIESZCZENIE – OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Osiecznica

 

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 1 w granicach ewidencyjnych obrębów: Osiecznica i Kliczków - edycja 2022

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osiecznica uchwały Nr LII/294/2022  z dnia 29 listopada 2022 roku o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 1 w granicach ewidencyjnych obrębów: Osiecznica i Kliczków - edycja 2022. Uchwała dostępna jest na stronie BIP pod adresem: https://bip.osiecznica.pl/download/attachment/1070/uchwala-lii-294-2022.pdf. Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie
w siedzibie Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 i art.40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1029, z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu w/w miejscowego planu. Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Osiecznicy. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do miejscowego planu można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres info@osiecznica.pl do Wójta Gminy Osiecznica.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem rozpatrującym złożone wnioski jest Wójt Gminy Osiecznica. Dla ww. planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, ze względu na brak możliwości wystąpienia znaczącego oddziaływania transgranicznego.

        

WÓJT GMINY
/-/ mgr Waldemar Nalazek

 

Dokument podlega:

  1. Umieszczeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Osiecznicy,
  2. Umieszczeniu na słupie ogłoszeniowym w Osiecznicy,
  3. Ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej,
  4. Ogłoszeniu w prasie miejscowej
  5. A/a

 

Sprawę prowadzi Anna Warężak

tel. 757312107 wew. 32, e-mail: anna.warezak@osiecznica.pl