Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategia Rozwoju Gminy Osiecznica na lata 2015-2022

Uchwała Nr XX/96/2016

Rady Gminy Osiecznica

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Osiecznica na lata 2015-2022

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1515 t.j.[i]) w związku z art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2014.1649 t.j.[ii])

 

Rada Gminy Osiecznica uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Osiecznica na lata 2015-2022 stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Koza
[i] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. 2015.1045, Dz.U.2015.1890
[ii] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. 2015.349, Dz.U.2015.1240, Dz. U.2015.1358, Dz. U. 2015.1890

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 6 cytowanej w podstawie prawnej ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy, w tym przypadku Rady Gminy Osiecznica, należy uchwalanie programów gospodarczych.

Strategia Rozwoju Gminy Osiecznica na lata 2015-2022 daje możliwość tworzenia warunków do rozwijania aktywności i świadomości społecznej poprzez różne formy współdziałania. Strategia Rozwoju Gminy Osiecznica na lata 2015-2022 jest podstawowym dokumentem długofalowej polityki, także lokalnej a jej opracowanie jest niezbędne, ponieważ tworzy platformę współpracy, współdziałania wszystkich zainteresowanych w szczególności: samorządu, administracji rządowej, przedsiębiorców, organizacji społecznych i mieszkańców Gminy Osiecznica.

Strategia Rozwoju Gminy Osiecznica na lata 2015-2022 została opracowana z uwzględnieniem istniejących zasobów, badań ankietowych oraz wykorzystaniu wcześniejszych opracowań dotyczących Gminy Osiecznica.

Realizacja tej uchwały powodować będzie skutki finansowe, które obecnie są trudne do oszacowania.

 

Załączniki:

PDFStrategia gminy Osiecznica - Załącznik nr 1-1.pdf (2,88MB)
PDFStrategia gminy Osiecznica -Wersja skrócona-1.pdf (2,88MB)