Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Osiecznica

Wójtem Gminy Osiecznica jest mgr Waldemar Nalazek.

Wójt Gminy jest kierownikiem Urzędu Gminy.

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należą w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. wydawanie decyzji w zakresie administracji publicznej,
 3. określanie polityki Urzędu,
 4. nadawanie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta,
 5. udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego kompetencji,
 6. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej i w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub ogłoszenia stanu klęski żywiołowej działanie na zasadach określonych
 7. w odrębnych przepisach,
 8. wydawanie zarządzeń w sprawach organizacyjnych i porządkowych,
 9. przygotowanie projektu budżetu i wprowadzanie w nim zmian niezbędnych dla realizacji zadań gminy,
 10. współpraca z Radą, jej komisjami i organami jednostek pomocniczych,
 11. dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników samorządowych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
 12. realizacja prawa do:
  1. zaciągania zobowiązań na pokrycie kwot wydatków w ramach upoważnień udzielonych przez radę,
  2. emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez radę,
  3. dokonywania wydatków budżetowych,
  4. dysponowania rezerwami budżetu gminy,
  5. przeprowadzania procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
 13. ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego,
 14. przeprowadzanie konsultacji społecznych w sprawach i w przypadkach określonych odrębnymi przepisami prawa,
 15. nadzorowanie ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych w urzędzie.

W czasie nieobecności Wójta jego zadania i kompetencje, jako Kierownika Urzędu, przejmuje Zastępca Wójta Gminy.