Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WÓJT GMINY OSIECZNICA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ( licytacja)

WÓJT GMINY
OSIECZNICA

ul.Lubańska 43
59-724 Osiecznica

 

 

Osiecznica, dnia 14.04.2023 r.

OGŁOSZENIE           

          

        Na podstawie art. 38 ust.1, art. 67 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  ( Dz.U. 2023 poz. 344) i § 3 ust.1, § 6 ust. 1, §  13  rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

 

WÓJT   GMINY  OSIECZNICA

OGŁASZA  I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ( licytacja)

 

na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Osiecznica 

 

Działka nr: 517/34 o powierzchni: 0,1723 ha,

Nr księgi wieczystej: JG1B/00014808/5

Cena wywoławcza wynosi:   56.900,00 zł netto,        

Wysokość wadium wynosi:    5 000,00 zł.  

Termin wpłacenia wadium: do dnia 19 maja 2023 r., środki winny być uznane na rachunku bankowym Gminy Osiecznica

Termin przetargu: 25 maja 2023 r., godz. 12:00

 

Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 517/34, położona w miejscowości Osiecznica gmina Osiecznica będąca przedmiotem sprzedaży jest objęta umową dzierżawy, która wygasa
w dniu 31.08.2023 r. W sytuacji przeniesienia prawa własności nieruchomości przed zakończeniem dzierżawy zostanie przeniesiona cesją na nabywcę. W pozostałym zakresie nieruchomość wolna jest od  jest od obciążeń cywilno-prawnych.

 Do wylicytowanej ceny będzie doliczany podatek VAT w wysokości  należnej w dniu przetargu. 

Nieruchomość położona jest w południowej części miejscowości gminnej Osiecznica
w gminie Osiecznica. Kształt działki nieregularny, zbliżony do trapezu, wydłużony w kierunku NE-SW, prostopadle do drogi. W części południowej teren płask, w części północnej stroma skarpa o wysokości kilkunastu metrów opadająca do brzegów rzeki Kwisy. Grunt leży przy utwardzonej drodze w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną wodną i kanalizacyjną.
W bezpośrednim sąsiedztwie od strony południowej znajdują się tereny z zabudową mieszkaniową i zagrodową małej intensywności. Od strony północnej działka graniczy z rzeką Kwisą. Dostępność komunikacyjna przeciętna. Na działce posadowiony jest kamienny mur oddzielający płaską część działki od skarpy. Płaska powierzchnia działki zajmuje ok 1250 m2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zapisana jest jako tereny zabudowy jednorodzinnej
i usługowej na rysunku planu oznaczonych symbolem MN/U3.5 Nieruchomość sprzedawana
w trybie przetargu nieograniczonego.

Przed przystąpieniem do przetargu można zasięgnąć informacji dotyczących:

- możliwości zasilania w energię elektryczną, sposobu naliczania opłaty przyłączeniowej dla w/w nieruchomości – Punkt Obsługi Klienta Tauron ul. Łokietka 8a, Bolesławiec,

- przyłącza wodnego i kanalizacyjnego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej, 29b, tel. 75 731 21 35,

- szczegółowych zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Osiecznicy- w pokoju nr 105 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

Nieruchomość oznaczona numerem 517/34, wg. danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu,  sklasyfikowana jest jako pastwiska trwałe.

 

Przetarg odbędzie się dnia  25 maja 2023 r. o godz. 12.00  w Urzędzie Gminy
w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 43 w pok. nr 001. Wadium do przetargu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Osiecznicy Nr  47 1020 2137 0000 9202 0108 8178  PKO BP O/Bolesławiec w terminie  do dnia 19 maja 2023 r. (liczy się data wpływu środków na rachunek sprzedawcy).
W dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć nr działki będącej przedmiotem przetargu. W przetargu można brać udział  tylko na nieruchomość, na którą zostało wpłacone wadium.

Wadium wpłacone przez nabywcę, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
W przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedającego.

W przypadku niewygrania przetargu wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Przetarg   jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował cenę wyższą od ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.     

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne:

- w przypadku osób fizycznych – należy okazać dowód osobisty lub paszport,

- w przypadku spółki cywilnej- umowę spółki cywilnej,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

a podlegających rejestracji, należy okazać aktualny wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej.

 

Pełnomocnicy umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa. Z cudzoziemcem  na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane  z przeniesieniem prawa własności.

           Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osiecznicy w pok. nr 106 tel. 75 73 12 107 wew. 22.

Zastrzega się unieważnienie przetargu z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości  na  okres 30 dni w: Urzędzie Gminy w Osiecznicy  na tablicy ogłoszeń
i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy, Sołectwie Osiecznica Kliczków.

Wyciąg z ogłoszenia ukaże się w Gazecie Wyborczej w dniu 18 kwietnia 2023 r.

 

        

WÓJT GMINY
/-/ mgr Waldemar Nalazek