Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osiecznica - 26.05.2023r.

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osiecznica

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 t.j.) zwołuję sesję Rady Gminy Osiecznica, która odbędzie się w dniu 26.05.2023 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sala konferencyjna.

 Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Osiecznica.

3. Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Osiecznica za 2022 rok”.

1) wystąpienie Wójta Gminy Osiecznica,

2) debata nad „Raportem o stanie Gminy Osiecznica za 2022 rok”:

  - głosy radnych,

  - głosy mieszkańców,

3) uchwała nr LXII/339/2023 w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Osiecznica.

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 rok, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osiecznica za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

1) wystąpienie Wójta Gminy Osiecznica,

2) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Wójta Gminy Osiecznica sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

3) przedłożenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osiecznica z tytułu wykonania budżetu gminy Osiecznica za 2022 rok,

4) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,

5) dyskusja,

6) podjęcie uchwał w sprawie:

   6.1) nr LXII/340/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Osiecznica za 2022 rok,

   6.2) nr LXII/341/2023 zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej wOsiecznicy za 2022 rok,

    6.3) nr LXII/342/2023 udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Osiecznica z tytułu wykonania budżetu gminy Osiecznica za 2022 rok.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) uchwała Nr LXII/343/2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Osiecznica a Gminami i Powiatami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI), wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji na lata 2021 – 2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT ZOI,

2) uchwała nr LXII/344/2023 zmieniająca uchwałę nr LVIII/323/2023 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 lutego 2023 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego,

3) uchwała nr LXII/345/2023 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego przy zawarciu umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem na ogródki przydomowe oraz inne przeznaczenie związane z gospodarstwem domowym na okres 5 lat,

4) uchwała nr LXII/346/2023 zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok.

6. Sprawy różne.

        

Przewodnicząca Rady Gminy Osiecznica
/-/ Jadwiga Rybicka

Projekty uchwał:

1) PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania...pdf (203,71KB)

2) PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania biblioteki...pdf (215,34KB)

3) PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego...pdf (217,76KB)

4) PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.pdf (221,02KB)

5) PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia...pdf (590,48KB)

6) PDFProjekt uchwały zmianiającej uchwałę LVIII-323-2023 w sprawie zgody na porozumienie...pdf (364,58KB)

7) PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego...pdf (3,55MB)

8) PDFProjekt uchwały dot. zmiany budżetu gminy..pdf (883,72KB)