Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE – OGŁOSZENIE Wójta Gminy Osiecznica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

PDFOBWIESZCZENIE – OGŁOSZENIE (531,69KB)
 

RIP-PP. 6721.11.2022.                                                     Osiecznica, dnia 19 lipca 2023

                                               

OBWIESZCZENIE – OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Osiecznica

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

            Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 2023 poz. 977), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Osiecznica nr LII/294/2022  z dnia 29 listopada 2022  roku w sprawie przystąpienia do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 1 w granicach ewidencyjnych obrębów: Osiecznica i Kliczków - edycja 2022 zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 lipca 2023 r. do 16 sierpnia 2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica, w pokoju nr 105 w godzinach pracy Urzędu oraz poprzez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiecznica https://bip.osiecznica.pl wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 lipca 2023 r w siedzibie Urzędu Gminy w Osiecznicy, w pokoju nr 001, o godz. 10.00.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

            Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@osiecznica.pl lub przez platformę ePUAP. Uwagi należy kierować do Wójta Gminy Osiecznica, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, na adres Urzędu Gminy w Osiecznicy, ul. Lubańska 43, 59-724 Osiecznica, z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2023 r.  Więcej informacji o danych osobowych i prawach przysługujących w związku z ich przetwarzaniem zawiera Klauzula Informacyjna do przetwarzania danych osobowych zamieszczona na stronie internetowej https://bip.osiecznica.pl.

           Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone.

          Organem rozpatrującym uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Osiecznica.

Wójta Gminy Osiecznica

PDFmpzp_Os_Fv_txt-uzasadnienie.pdf (143,81KB)
PDFPOS_mpzp_Os_FV.pdf (1,54MB)
JPEGmpzp_Os_FV_rys.jpeg (97,97KB)
PDFmpzp_Os_Fv_txt.pdf (182,42KB)