Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WÓJT GMINY OSIECZNICA OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY ( licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Parowa, działka nr 344/2

                                                                               Osiecznica, dnia 16.08.2023 r.                                    

                        

                                                                OGŁOSZENIE           

          

        Na podstawie art. 38 ust.1, art. 67 ust. 1 i 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) i § 3 ust.1, § 6 ust. 1, §  13  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 22 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

 

WÓJT   GMINY  OSIECZNICA

OGŁASZA  I PRZETARG USTNY OGRANICZONY ( licytacja)

na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej

 w miejscowości Parowa, działka nr 344/2

Przetarg skierowany do właścicieli nieruchomości przyległych o numerach działek: 345/1, 338/2, 341/8

 

 

 

Działka nr 344/2 o powierzchni:         0,0187 ha,

Nr księgi wieczystej:                            JG1B/00014763/7

Cena wywoławcza wynosi:                  11.650,00   zł netto,        

Wysokość wadium wynosi:                 1000,00 zł,

Termin przetargu:                                27.09.2023 r. godz. 13.00

Termin wpłacenia wadium:                22.09.2023 r.

Termin zgłoszenia

uczestnictwa w przetargu:                   22.09.2023 r.

 

Podczas sprzedaży, podpisywania aktu notarialnego na zbycie nieruchomości niezabudowanej o nr ewidencyjnym działki 344/2 zostaną ustanowione stosowne służebności, przejazdu, przechodu, dostępu do budynku na czas remontu, na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości przyległych o nr ewidencyjnych działek: 341/8 i 345/1, w pozostałym zakresie nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych. Do wylicytowanej ceny będzie doliczany podatek VAT w wysokości  należnej w dniu przetargu.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w centralnej części miejscowości Parowa w gminie Osiecznica, kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski, grunt leży przy utwardzonej drodze o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, kanalizacyjną i wodną, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową. Od strony wschodniej zabudowa przemysłowa,
w niewielkiej odległości znajduje się kościół. Nieruchomość sprzedawana w trybie przetargu ograniczonego skierowanego do właścicieli nieruchomości przyległych, o nr działek: 345/1, 341/8, 338/2  na poprawę ich zagospodarowania, gdyż nie może być zagospodarowana jako osobna nieruchomość.

   W miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego przedmiotowa działka oznaczona jako tereny dróg publicznych, dróg pieszo jezdnych

.

Przed przystąpieniem do przetargu można zasięgnąć informacji dotyczących:

- możliwości zasilania w energię elektryczną, sposobu naliczania opłaty przyłączeniowej dla w/w nieruchomości – Punkt Obsługi Klienta Tauron ul. Łokietka 8a, Bolesławiec,

- przyłącza wodnego i kanalizacyjnego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej                   w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 29b, tel. 75 731 21 35,

- szczegółowych zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Osiecznicy- w pokoju nr 105 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży, wg. danych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu,  sklasyfikowana jest jako drogi. Ewentualne wznowienie granic działki może nastąpić staraniem i na koszt nabywcy działki.

 

Przetarg odbędzie się dnia 27.09.2023  r. o godz. 13.00  w Urzędzie Gminy
w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 43 w pok. nr 001. Wadium do przetargu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Osiecznicy Nr  47 1020 2137 0000 9202 0108 8178  PKO BP O/Bolesławiec w terminie  do dnia 22.09.2023  r. (liczy się data wpływu środków na rachunek sprzedawcy).
W dowodzie wpłaty wadium należy zaznaczyć nr działki będącej przedmiotem przetargu. W przetargu można brać udział  tylko na nieruchomość, na którą zostało wpłacone wadium. Wadium wpłacone przez Nabywcę, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.
W przypadku uchylenia się przez Nabywcę od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedającego. W przypadku niewygrania przetargu wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Ustala się termin zgłaszania uczestnictwa w przetargu do 22.09.2023 r. Lista osób  zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu gminy w Osiecznicy oraz umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 26.09.2023 r. Osoby które nie dopełnią tego obowiązku i nie zakwalifikują się do wzięcia udziału w przetargu, nie będą mogły uczestniczyć w przetargu.

 Przetarg  jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował cenę wyższą od ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.     

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne:

- w przypadku osób fizycznych – należy okazać dokument potwierdzający tożsamość,

- w przypadku spółki cywilnej- umowę spółki cywilnej oraz dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących spółkę,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

a podlegających rejestracji, należy okazać aktualny wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej.

Pełnomocnicy osób prawnych umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz dowód potwierdzający swoja tożsamość.

 Z cudzoziemcem  na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane  z przeniesieniem prawa własności.

           Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy                          w Osiecznicy w pok. nr 106 tel.(075) 731 21 07 wew. 22.

Zastrzega się unieważnienie przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości  na  okres 30 dni w: Urzędzie Gminy
w Osiecznicy  na tablicy ogłoszeń i  na stronie urzędu Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiecznica, Sołectwie Osiecznica-Kliczków.                                   

 

                                                                                           

                                                                                  

 

        

WÓJT GMINY
/-/ mgr Waldemar Nalazek