Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WÓJT GMINY OSIECZNICA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ( licytacja) na sprzedaż miejscowości Parowa, lokali mieszkalnych

                                                                                                                                                                  Osiecznica, dnia 25.08.2023 r.                                    

                        

OGŁOSZENIE

          

        Na podstawie art. 38 ust.1, art. 67 ust. 1 i 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) i § 3 ust.1, § 6 ust. 1, §  13  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 22 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

 

WÓJT   GMINY  OSIECZNICA

OGŁASZA  I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ( licytacja)

na  sprzedaż lokali mieszkalnych  w miejscowości Parowa, wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku

 

 

Oznaczenie lokalu

 mieszkalnego

 Parowa 21/2

Parowa 21/9

 

Udział w działce i i częściach wspólnych nieruchomości

 

Nieruchomość położona w miejscowości Parowa,  nr działki: 688/19, powierzchnia 0,1401 ha, udział w gruncie i częściach wspólnych budynku 0,046

 

Nieruchomość położona w miejscowości Parowa,  nr działki: 688/19, powierzchnia 0,1401 ha, udział w gruncie i częściach wspólnych budynku 0,052

 

Nr księgi wieczystej                   

JG1B/00014763/7

 

Obecna księga wieczysta JG1B/00056615/1

JG1B/00014763/7

Obecna księga wieczysta JG1B/00056615/1

Cena wywoławcza wynosi

34.500,00       

 

25.000,00

Wysokość wadium wynosi

 

3.000,00

2.000,00

Termin przetargu

 

04.10.2023 r. godz. 12.00

04.10.2023 r. godz. 13.00

Termin wpłacenia wadium

 

29.09.2023 r.

decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy

29.09.2023 r.

decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy

Opis lokalu

Lokal mieszkalny Parowa 21/2, powierzchnia użytkowa 28,58 m2, składający się z holu, kuchni, korytarza, łazienki, usytuowany na parterze budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, brak pomieszczeń przynależnych. Stopień zużycia technicznego wysoki, lokal kwalifikuje się do generalnego remontu.

 

Lokal mieszkalny Parowa 21/9, powierzchnia użytkowa 20,10 m2, składająca się z pokoju, kuchni, łazienki, usytuowany na parterze budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, 2 pomieszczenia przynależne o powierzchni 6,00 m2, 6,39 m2. Stopień zużycia technicznego wysoki, lokal kwalifikuje się do generalnego remontu.

Przeznaczenie w MPZP Gminy Osiecznica

 

tereny zabudowy jednorodzinnej

 

tereny zabudowy jednorodzinnej

 

Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 oraz art. 29 a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931).

Przed przystąpieniem do przetargu można zasięgnąć informacji dotyczących:

- możliwości zasilania w energię elektryczną, sposobu naliczania opłaty przyłączeniowej dla w/w nieruchomości – Punkt Obsługi Klienta Tauron ul. Łokietka 8a, Bolesławiec,

- szczegółowych zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Osiecznicy- w pokoju nr 105 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

Ewentualne wznowienie granic działki może nastąpić staraniem i na koszt nabywcy działki.

 

Przetarg odbędzie się: dnia 04 10.2023 r. o godz. 12.00- lokal mieszkalny Parowa 21/2 oraz dnia 04 10.2023 r. o godz. 13.00- lokal mieszkalny Parowa 21/9   w Urzędzie Gminy w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 43 w pok. nr 001. Wadium do przetargu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Osiecznicy Nr  47 1020 2137 0000 9202 0108 8178  PKO BP O/Bolesławiec w terminie  do dnia 29.09.2023  r. (liczy się data wpływu środków na rachunek sprzedawcy). W dowodzie wpłaty wadium należy wpisać lokal na który wpłacane jest wadium oraz wskazanie osoby która wpłaca wadium W przetargu można brać udział  tylko na nieruchomość, na którą zostało wpłacone wadium. Wadium wpłacone przez Nabywcę, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się przez Nabywcę od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedającego. W przypadku niewygrania przetargu wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

 Przetarg  jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował cenę wyższą od ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.     

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne:

- w przypadku osób fizycznych – należy okazać dokument potwierdzający tożsamość,

- w przypadku spółki cywilnej- umowę spółki cywilnej oraz dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących spółkę,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

a podlegających rejestracji, należy okazać aktualny wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej.

Pełnomocnicy osób prawnych umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz dowód potwierdzający swoja tożsamość.

 Z cudzoziemcem  na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane  z przeniesieniem prawa własności.

           Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osiecznicy w pok. nr 106 tel. 75 731 21 07 wew. 22.

Zastrzega się unieważnienie przetargu z uzasadnionej przyczyny.

W celu umówienia oględzin lokali należy kontaktować się z Urzędem gminy w Osiecznicy  w pok. nr 106 tel. 75 731 21 07 wew. 22, w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na okres 30 dni w: Urzędzie Gminy w Osiecznicy  na tablicy ogłoszeń i  na stronie urzędu Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiecznica, Sołectwie Parowa.

                                      

                                                                                              

 

 

        

WÓJT GMINY
/-/ mgr Waldemar Nalazek