Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WÓJT GMINY OSIECZNICA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ( licytacja)

  Osiecznica, dnia 23.10.2023 r.                                   

                        

OGŁOSZENIE

          

        Na podstawie art. 38 ust.1, art. 67 ust. 1 i 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) i § 3 ust.1, § 6 ust. 1, §  13  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 22 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

WÓJT   GMINY  OSIECZNICA

OGŁASZA  I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ( licytacja)

na  nieruchomości gruntowych niezabudowanych  w miejscowości Osiecznica

 

Oznaczenie  i powierzchnia nieruchomości

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr ewidencyjny

238/103

0,0028 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr ewidencyjny

238/100

0,0028 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr ewidencyjny

238/99

0,0028 ha

Położenie nieruchomości

Osiecznica

 

Osiecznica

 

Osiecznica

Nr księgi wieczystej                  

JG1B/00014808/5

JG1B/00014808/5

 

JG1B/00014808/5

 

Cena wywoławcza wynosi

3.730,00 zł

+

podatek vat obowiązujący w dniu sprzedaży

3.730,00 zł

+

podatek vat obowiązujący w dniu sprzedaży

3.630,00 zł

+

podatek vat obowiązujący w dniu sprzedaży

Wysokość wadium wynosi

 

300,00 zł

300,00 zł

300,00 zł

Termin przetargu

 

06.12.2023 r. godz. 12.00

06.12.2023 r. godz. 13.00

07.12.2023 godz. 12.00

Termin wpłacenia wadium

 

01.12.2023 r.

decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy

01.12.2023 r.

decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy

01.12.2023

decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest w północnej części miejscowości gminnej Osiecznica, w pobliżu ul. Ruszowskiej i Wiśniowej, kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, wydłużony prostopadle do drogi, teren płaski, grunt leży przy utwardzonej drodze o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną kanalizacyjną i wodną, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną.  Nieruchomość sprzedawana w trybie przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę garażu lub jako miejsce postojowe. Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest w północnej części miejscowości gminnej Osiecznica, w pobliżu ul. Ruszowskiej i Wiśniowej., kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, wydłużony prostopadle do drogi, teren płaski, grunt leży przy utwardzonej drodze o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia w siec elektryczna kanalizacyjną i wodną, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną.  Nieruchomość sprzedawana w trybie przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę garażu lub jako miejsce postojowe. Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest w północnej części miejscowości gminnej Osiecznica, w pobliżu ul. Ruszowskiej i Wiśniowej, kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, wydłużony prostopadle do drogi, teren płaski, grunt leży przy utwardzonej drodze o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia w siec elektryczna kanalizacyjną i wodną, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudowa wielorodzinną i jednorodzinną.  Nieruchomość sprzedawana w trybie przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę garażu lub jako miejsce postojowe. Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych.

Przeznaczenie w MPZP Gminy Osiecznica,

Nazwa klasoużytku

 

tereny obsługi komunikacyjnej,

 

zurbanizowane tereny

niezabudowane lub w trakcie

zabudowy

tereny obsługi komunikacyjnej,

 

zurbanizowane tereny

niezabudowane lub w trakcie

zabudowy

tereny obsługi komunikacyjnej,

 

zurbanizowane tereny

niezabudowane lub w trakcie

zabudowy

Przed przystąpieniem do przetargu można zasięgnąć informacji dotyczących:

- możliwości zasilania w energię elektryczną, sposobu naliczania opłaty przyłączeniowej dla w/w nieruchomości – Punkt Obsługi Klienta Tauron ul. Łokietka 8a, Bolesławiec,

- szczegółowych zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Osiecznicy- w pokoju nr 105 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

Ewentualne wznowienie granic działki może nastąpić staraniem i na koszt nabywcy działki.

 

Przetargi odbywają się w Urzędzie Gminy w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 43 w pok. nr 001. Wadium do przetargu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Osiecznicy Nr  47 1020 2137 0000 9202 0108 8178  PKO BP O/Bolesławiec w terminie  do dnia 01.12.2023  r. (liczy się data wpływu środków na rachunek sprzedawcy). W dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nieruchomość na którą wpłacane jest wadium oraz wskazanie osoby która wpłaca wadium W przetargu można brać udział  tylko na nieruchomość, na którą zostało wpłacone wadium. Wadium wpłacone przez Nabywcę, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się przez Nabywcę od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedającego. W przypadku niewygrania przetargu wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

 Przetarg  jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował cenę wyższą od ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.     

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne:

- w przypadku osób fizycznych – należy okazać dokument potwierdzający tożsamość,

- w przypadku spółki cywilnej- umowę spółki cywilnej oraz dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących spółkę,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji, należy okazać aktualny wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej.

Pełnomocnicy osób prawnych umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz dowód potwierdzający swoja tożsamość.

 Z cudzoziemcem  na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane  z przeniesieniem prawa własności.

Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osiecznicy w pok. nr 106 tel. 75 731 21 07 wew. 22.

Zastrzega się unieważnienie przetargu z uzasadnionej przyczyny.

W celu umówienia oględzin lokali należy kontaktować się z Urzędem gminy w Osiecznicy  w pok. nr 106 tel. 75 731 21 07 wew. 22, w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na okres 30 dni w: Urzędzie Gminy w Osiecznicy  na tablicy ogłoszeń i  na stronie urzędu Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiecznica, Sołectwie Osiecznica.

        

WÓJT GMINY
/-/ mgr Waldemar Nalazek