Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WÓJT GMINY OSIECZNICA OGŁASZA I PRZETARG USTNY OGRANICZONY ( licytacja)

  Osiecznica, dnia 02.11..2023 r.                                   

                        

OGŁOSZENIE

          

        Na podstawie art. 38 ust.1, art. 67 ust. 1 i 2 pkt 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) i § 3 ust.1, § 6 ust. 1, §  13  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 22 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

WÓJT   GMINY  OSIECZNICA

OGŁASZA  I PRZETARG USTNY OGRANICZONY ( licytacja)

na  nieruchomości gruntowych niezabudowanych  w miejscowości Osiecznica

 

Oznaczenie  i powierzchnia nieruchomości

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr ewidencyjny: 32/41

 0,0676 ha

Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr ewidencyjny: 32/42

0.0344 ha

Położenie nieruchomości

Osiecznica

 

Osiecznica

Nr księgi wieczystej                  

JG1B/00014808/5

JG1B/00014808/5

 

Cena wywoławcza wynosi

26.700,00 zł

+

podatek vat obowiązujący w dniu sprzedaży

13.900,00 zł

+

podatek vat obowiązujący w dniu sprzedaży

Wysokość wadium wynosi

 

2.000,00 zł

2.000,00 zł

Termin przetargu

 

14.12.2023 r. godz. 12.00

14.12.2023 r. godz. 13.00

Termin wpłacenia wadium

 

08.12.2023 r.

decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy

08.12.2023 r.

decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest w południowej części miejscowości gminnej Osiecznica, kształt działki regularny, zbliżony do równoległoboku, teren nierówny, obniża się w kierunku wschodnim, różnica poziomów w granicach działki wynosi 5,5 m, grunt leży w odległości ok. 100 m od utwardzonej drogi o nawierzchni asfaltowe, w strefie uzbrojenia w sieć wodna, kanalizacyjna i elektryczną, w niewielkiej odległości po stronie zachodniej nieruchomości zachodniej nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową, od strony północnej tereny z zabudową magazynową i usługową. Po stronie wschodniej, w odległości kilkudziesięciu metrów przepływa rzeka Kwisa. Na gruncie występuje samosiew drzew i krzewów nie przedstawiający    wartości rynkowej. Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ograniczony skierowany do właścicieli nieruchomości przyległych o nr: 32/26, 27, 26/3, 32/42.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest w południowej części miejscowości gminnej Osiecznica, kształt działki regularny, zbliżony do trapezu, teren nierówny, obniża się w kierunku wschodnim, różnica poziomów w granicach działki wynosi 5,5 m, grunt leży w odległości ok. 120 m od utwardzonej drogi o nawierzchni asfaltowe, w strefie uzbrojenia w sieć wodna, kanalizacyjna i elektryczną, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny niezagospodarowane, w niewielkiej odległości po stronie zachodniej nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową, od strony północnej tereny z zabudową magazynową i usługową. Po stronie wschodniej, w odległości kilkudziesięciu metrów przepływa rzeka Kwisa. Na gruncie występuje samosiew drzew i krzewów nie przedstawiający    wartości rynkowej. Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Przetarg ograniczony skierowany do właścicieli nieruchomości przyległych o nr: 32/41, 26/4.

Przeznaczenie w MPZP Gminy Osiecznica,

Nazwa klasoużytku

 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 i usługowej

pastwiska trwałe

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usługowej

pastwiska trwałe

Przed przystąpieniem do przetargu można zasięgnąć informacji dotyczących:

- możliwości zasilania w energię elektryczną, sposobu naliczania opłaty przyłączeniowej dla w/w nieruchomości – Punkt Obsługi Klienta Tauron ul. Łokietka 8a, Bolesławiec,

- szczegółowych zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy w Osiecznicy- w pokoju nr 105 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy.

Ewentualne wznowienie granic działki może nastąpić staraniem i na koszt nabywcy działki.

 

Przetargi odbywają się w Urzędzie Gminy w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 43 w pok. nr 001. Wadium do przetargu należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Osiecznicy Nr  47 1020 2137 0000 9202 0108 8178  PKO BP O/Bolesławiec w terminie wskazanym wyżej,  (liczy się data wpływu środków na rachunek sprzedawcy). W dowodzie wpłaty wadium należy wpisać nieruchomość na którą wpłacane jest wadium oraz wskazanie osoby która wpłaca wadium W przetargu można brać udział  tylko na nieruchomość, na którą zostało wpłacone wadium. Wadium wpłacone przez Nabywcę, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. W przypadku uchylenia się przez Nabywcę od zawarcia umowy kupna-sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedającego. W przypadku niewygrania przetargu wadium zwraca się w terminie do trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

 Przetarg  jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował cenę wyższą od ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.     

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne:

- w przypadku osób fizycznych – należy okazać dokument potwierdzający tożsamość,

- w przypadku spółki cywilnej- umowę spółki cywilnej oraz dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących spółkę,

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

a podlegających rejestracji, należy okazać aktualny wypisu z rejestru sądowego lub innego aktu prawnego celem ustalenia osobowości prawnej.

Pełnomocnicy osób prawnych umocowani wyłącznie do udziału w licytacji, powinni legitymować się pełnomocnictwem z notarialnie potwierdzonym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa oraz dowód potwierdzający swoja tożsamość.

 Z cudzoziemcem  na przetargu winien uczestniczyć tłumacz przysięgły. Podmioty zagraniczne wiążą przepisy ustawy  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane  z przeniesieniem prawa własności.

           Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osiecznicy w pok. nr 106 tel. 75 731 21 07 wew. 22.

Zastrzega się unieważnienie przetargu z uzasadnionej przyczyny.

W celu umówienia oględzin lokali należy kontaktować się z Urzędem gminy w Osiecznicy  w pok. nr 106 tel. 75 731 21 07 wew. 22, w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na okres 30 dni w: Urzędzie Gminy w Osiecznicy  na tablicy ogłoszeń i  na stronie urzędu Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiecznica, Sołectwie Osiecznica- Kliczków.

        

WÓJT GMINY
/-/ mgr Waldemar Nalazek